Privacyvoorwaarden

​​​​In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe de persoonsgegevens (“gegevens”) die u verstrekt en door – CNH Industrial Italia S.p.A. (“wij”, “we”, “ons”, “onze” of het “bedrijf”) via deze website worden verzameld, worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij streven ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren.

 

1. HOE WIJ GEGEVENS VERKRIJGEN

De volgende gegevens kunnen worden verzameld, verwerkt en opgeslagen:

gegevens die u ons verstrekt om een specifieke dienst te ontvangen of als onderdeel van een zakelijke relatie (zoals contactgegevens, professionele gegevens)

Gewoonlijk zult u ons deze gegevens hebben verstrekt, maar in sommige gevallen kunnen wij gegevens over u van een derde of van openbare registers verzamelen. Gegevens verkregen van dergelijke derden worden beschermd volgens de procedures beschreven in deze privacyverklaring.

 

2. GEBRUIK VAN DE GEGEVENS

De verzamelde gegevens kunnen door ons voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

i.​   Aan uw aanvragen voldoen door informatie te verstrekken over onze producten, diensten, aanbiedingen en ons commerciële netwerk;

ii. ​ ​ Ernaar streven onze relatie met u op te bouwen, te onderhouden en verbeteren.

De gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van het contract en ons expliciete en legitieme belang voor de verwerking ervan volgens de punten (i), (ii).
De gegevens kunnen zowel elektronisch, binnen IT-systemen, als handmatig, in papiervorm, worden verwerkt. De gegevens worden gedurende de gehele levenscyclus ervan verwerkt en opgeslagen, met waarborging van de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan volgens de beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en transparantie, en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

3. GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN GEGEVEN

4. HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN

Wij maken deel uit van de CNH Industrial Group, een wereldleider in de kapitaalgoederensector. De gegevens kunnen worden gedeeld en gecommuniceerd aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van de CNH Industrial Group, aan vertrouwde externe partijen, dienstenaanbieders, erkende dealers en distributeurs en zakelijke partners, gevestigd binnen en buiten de Europese Unie, die specifieke contractuele verplichtingen hebben en ze uitsluitend voor de vervulling van de hierboven genoemde doeleinden mogen gebruiken.

De dochterondernemingen van de CNH Industrial Group in de Verenigde Staten voldoen aan het EU-VS- en het Zwitsers-VS-privacyschildraamwerk zoals opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit respectievelijk de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Overdracht van persoonlijke gegevens naar de dochterondernemingen van de CNH Industrial Group in de Verenigde.

Staten is onderworpen aan de Privacy Shield-certificering en voldoet aan het CNH Industrial privacyschildbeleid, dat hier beschikbaar is: http://cnhindustrial.com/en-US/governance/policies_and_guidelines/pages/corporate_policies.aspx
Ga voor meer informatie over het privacyschildprogramma en het bekijken van de certificering van de

De gegevens kunnen worden meegedeeld aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om de veiligheid van ons en de CNH Industrial Group te beheren en handhaven, om de rechten of het eigendom van ons en de CNH Industrial Group te beschermen, om te reageren op beschikkingen van overheidsinstanties, of om tegenover de gerechtelijke autoriteiten onze rechten uit te oefenen.

 

5. HOE WIJ UW GEGEVENS OVERDRAGEN

Om de gegevensverwerkingsactiviteiten uit te voeren zoals hierboven beschreven, kunnen wij gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met inbegrip van het opslaan van die gegevens in digitale of fysieke databases beheerd door entiteiten die namens ons handelen. Het databasebeheer en de gegevensverwerking zijn beperkt tot de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming.

Bij overdracht van de gegevens buiten de EER zal het bedrijf alle passende contractuele maatregelen nemen om een adequate bescherming van de gegevens te garanderen, waaronder - onder andere -overeenkomsten gebaseerd op de toepasselijke standaardbepalingen inzake gegevensbescherming goedgekeurd door de EU-Commissie en van toepassing op de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER.

 

6. UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren de gegevens in onze systemen en archieven zolang als nodig is voor het nastreven van de doelen beschreven in deze privacyverklaring, rekening houdend met, indien van toepassing, wettelijke en contractuele vereisten.

Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, worden de gegevens verwijderd of bewaard in een vorm die identificatie van de betrokkenen niet mogelijk maakt, mits wij niet wettelijk verplicht of gemachtigd zijn om dergelijke gegevens te bewaren. Indien noodzakelijk om onze belangen te beschermen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid in verband met het aanbieden van de diensten of producten of de verwerking van gegevens, kunnen wij de gegevens voor een langere periode blijven opslaan.

Gegevens verwerkt voor marketing- worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt en in elk geval in overeenstemming met bovengenoemde principes en richtlijnen van de relevante privacyautoriteiten in dit verband.

 

7. GEGEVENSVERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

CNH Industrial Italia S.p.A., met maatschappelijke zetel in Via Plava 80, Turin, Italy is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen in het kader van deze Privacyverklaring.

 

8. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

U kunt uw rechten uitoefenen zoals uiteengezet in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder:

  • Recht van inzage: het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te ontvangen of uw persoonlijke informatie al dan niet wordt verwerkt en, als dit zo is, inzage in uw persoonsgegevens te eisen.
  • Recht op rectificatie: het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de rectificatie van onjuist beschouwde persoonsgegevens en de completering van onvolledige informatie te verkrijgen, ook door verstrekking van een aanvullende verklaring.
  • Recht op wissen: het recht om van ons het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen zonder onnodige vertraging, wanneer het verzoek wordt gedaan in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
  • Recht op bezwaar tegen gegevensverwerking: het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van het rechtmatige belang van de verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op gegevensportabiliteit: onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk geschil, heeft u, als u van mening bent dat de gegevensverwerking illegaal is uitgevoerd of niet voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waarin u gewoonlijk woont of werkt, of van de staat waar een overtreding heeft plaatsgevonden.
  • Recht op het indienen van een klacht: without prejudice to any other administrative or judicial dispute, if you believe the data processing has been carried out illicitly or not compliant with applicable laws and regulations, you have the right to raise a complaint with the Supervisory Authority of the Member State in which you reside or work habitually, or of the State where any breach has occurred.

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen kunt u als volgt contact met ons opnemen:

  • Door het invullen van het online formulier dat u  hier kunt vinden
  • Door het sturen van een e-mail naar privacy-compliance@cnhind.com, met aangehecht het standaardformulier dat u hier kunt downloaden
  • Door een brief te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres dat wordt vermeld in sectie 7 van dit privacybeleid, met de vermelding "for the attention of Privacy Compliance" met aangehecht het standaardformulier dat ​hier

Wanneer u een verzoek indient, hebben wij mogelijk aanvullende persoonlijke informatie nodig om u eventueel te kunnen identificeren en benaderen. Om aan uw verzoek te voldoen, wordt deze informatie dan samen met de andere gegevens die wij al bezitten verwerkt, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Om aan uw verzoek te voldoen kan, indien nodig, bepaalde informatie worden overgedragen aan andere bedrijven die optreden als gegevensverwerkers van uw gegevens, binnen of buiten de CNH Industrial Group. Uw gegevens worden gedurende de benodigde hoeveelheid tijd verwerkt om uw verzoek te beoordelen en af te handelen, waarna uw gegevens gedurende een passende periode worden gearchiveerd, zodat wij kunnen aantonen dat het verzoek correct en tijdig is afgehandeld.

 

9. UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is bijgewerkt in november 2019. Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen aan de wijzigingen in de nationale wetgeving of onze verwerkingsactiviteiten. Elke update wordt op deze website gepubliceerd en is van kracht op het moment van publicatie. Wij raden aan deze privacyverklaring regelmatig te herzien om te weten hoe wij uw gegevens beschermen.